Empfohlene Bücher auf Amazon

English-Croatian Translation for dirty

English Croatian
dirty
Adjektiv
blatan
dirty
Adjektiv
gadan
dirty
Adjektiv
nečist
dirty
Adjektiv
prljav
dirty
Adjektiv
sramotan
dirty
Adjektiv
zamazan
to dirty
Verb
blatiti
to dirty
Verb
okaljati
to dirty
Verb
osramotiti
to dirty
Verb
prljati
dirty
Nouns
nečist

4 Weitere Croatian-English Übersetzungen zu dirty

English Croatian
dirty
Adjektiv
blatan
to dirty
Verb
blatiti
dirty
Nouns
nečist
dirty money
Nouns
prljavi novac

Index from A-Z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z