German verb list - First letter J

jagen jammern jappen
jauchzen jaulen jausen
jobben jodeln jodieren
joggen johlen jonglieren
jubeln jubilieren jucken
judizieren jungen jurieren
justieren justifizieren juxen

Further verbs from A-Z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z