German verb list - First letter Q

quabbeln quackeln quadrieren
quaken qualifizieren qualmen
quanteln quantifizieren quantisieren
quarren quartieren quasen
quasseln quatschen quellen
quengeln queren querulieren
quesen quetschen quieken
quieksen quietschen quirlen
quittieren quotieren quotisieren

Further verbs from A-Z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z