German-Croatian translation for Beschädigung

german croatian
Beschädigung Nouns šteta
Beschädigung Nouns kvar
Beschädigung Nouns oštećenje
Beschädigung Nouns ozljeda
Beschädigung Nouns oštećivanje

4 examples found

german croatian
Beschädigung Nouns šteta
gegen Beschädigung versichern osiguranje protiv štete
Beschädigung Nouns oštećenje
gegen Beschädigung schützen čuvati od oštećenja
Beschädigung der Ware oštećenje robe
mutwillige Beschädigung namjerno oštećenje