Deklination vom Nomen "Ablasshandel"
Einzahl/Mehrzahl “Ablasshandel”
Einzahl Mehrzahl
Nominativ Ablasshandel
Genitiv Ablasshandels
Dativ Ablasshandel
Akkusativ Ablasshandel