Deklination vom Nomen "Hohlnadel"
Einzahl/Mehrzahl “Hohlnadel”
Einzahl Mehrzahl
Nominativ Hohlnadel Hohlnadeln
Genitiv Hohlnadel Hohlnadeln
Dativ Hohlnadel Hohlnadeln
Akkusativ Hohlnadel Hohlnadeln