Deklination vom Nomen "Methodik"
Einzahl/Mehrzahl “Methodik”
Einzahl Mehrzahl
Nominativ Methodik Methodiken
Genitiv Methodik Methodiken
Dativ Methodik Methodiken
Akkusativ Methodik Methodiken