Deklination vom Nomen "Musterknabe"
Einzahl/Mehrzahl “Musterknabe”
Einzahl Mehrzahl
Nominativ Musterknabe Musterknaben
Genitiv Musterknaben Musterknaben
Dativ Musterknaben Musterknaben
Akkusativ Musterknaben Musterknaben