Deklination vom Nomen "Psychosomatik"
Einzahl/Mehrzahl “Psychosomatik”
Einzahl Mehrzahl
Nominativ Psychosomatik
Genitiv Psychosomatik
Dativ Psychosomatik
Akkusativ Psychosomatik