Deklination vom Nomen "Rassistin"
Einzahl/Mehrzahl “Rassistin”
Einzahl Mehrzahl
Nominativ Rassistin Rassistinnen
Genitiv Rassistin Rassistinnen
Dativ Rassistin Rassistinnen
Akkusativ Rassistin Rassistinnen