Deklination vom Nomen "Reallohn"
Einzahl/Mehrzahl “Reallohn”
Einzahl Mehrzahl
Nominativ Reallohn Reallöhne
Genitiv Reallohnes Reallöhne
Dativ Reallohn Reallöhnen
Akkusativ Reallohn Reallöhne