Deklination vom Nomen "Rosenkohl"
Einzahl/Mehrzahl “Rosenkohl”
Einzahl Mehrzahl
Nominativ Rosenkohl
Genitiv Rosenkohles
Dativ Rosenkohl
Akkusativ Rosenkohl