Deklination vom Nomen "Rotznase"
Einzahl/Mehrzahl “Rotznase”
Einzahl Mehrzahl
Nominativ Rotznase Rotznasen
Genitiv Rotznase Rotznasen
Dativ Rotznase Rotznasen
Akkusativ Rotznase Rotznasen