Deklination vom Nomen "Sikhreligion"
Einzahl/Mehrzahl “Sikhreligion”
Einzahl Mehrzahl
Nominativ Sikhreligion
Genitiv Sikhreligion
Dativ Sikhreligion
Akkusativ Sikhreligion