Deklination vom Nomen "Sommermonat"
Einzahl/Mehrzahl “Sommermonat”
Einzahl Mehrzahl
Nominativ Sommermonat Sommermonate
Genitiv Sommermonates Sommermonate
Dativ Sommermonat Sommermonaten
Akkusativ Sommermonat Sommermonate