Deklination vom Nomen "Stockrose"
Einzahl/Mehrzahl “Stockrose”
Einzahl Mehrzahl
Nominativ Stockrose Stockrosen
Genitiv Stockrose Stockrosen
Dativ Stockrose Stockrosen
Akkusativ Stockrose Stockrosen