Deklination vom Nomen "Trinitrotoluol"
Einzahl/Mehrzahl “Trinitrotoluol”
Einzahl Mehrzahl
Nominativ Trinitrotoluol
Genitiv Trinitrotoluols
Dativ Trinitrotoluol
Akkusativ Trinitrotoluol