Konjugation vom Verb "poppen"
Präsens von “poppen”
Indikativ Präsens Konjunktiv Präsens
ich poppe poppe
du poppst poppest
er/sie/es poppt poppe
wir poppen poppen
ihr poppt poppet
sie poppen poppen
Präteritum von “poppen”
Indikativ Präteritum Konjunktiv Präteritum
ich poppte poppte
du popptest popptest
er/sie/es poppte poppte
wir poppten poppten
ihr popptet popptet
sie poppten poppten
Perfekt von “poppen”
Perfekt Indikativ Perfekt Konjunktiv I
ich habe gepoppt habe gepoppt
du hast gepoppt habest gepoppt
er/sie/es hat gepoppt habe gepoppt
wir haben gepoppt haben gepoppt
ihr habt gepoppt habet gepoppt
sie haben gepoppt haben gepoppt
Plusquamperfekt von “poppen”
Plusquamperfekt Indikativ Plusquamperfekt Konjunktiv II
ich hatte gepoppt hätte gepoppt
du hattest gepoppt hättest gepoppt
er/sie/es hatte gepoppt hätte gepoppt
wir hatten gepoppt hätten gepoppt
ihr hattet gepoppt hättet gepoppt
sie hatten gepoppt hätten gepoppt
Futur I von “poppen”
Indikativ Konjunktiv I Konjunktiv II
ich werde poppen werde poppen würde poppen
du wirst poppen werdest poppen würdest poppen
er/sie/es wird poppen werde poppen würde poppen
wir werden poppen werden poppen würden poppen
ihr werdet poppen werdet poppen würdet poppen
sie werden poppen werden poppen würden poppen
Futur II von “poppen”
Indikativ Konjunktiv I Konjunktiv II
ich werde gepoppt werde gepoppt würde gepoppt
du wirst gepoppt werdest gepoppt würdest gepoppt
er/sie/es wird gepoppt werde gepoppt würde gepoppt
wir werden gepoppt werden gepoppt würden gepoppt
ihr werdet gepoppt werdet gepoppt würdet gepoppt
sie werden gepoppt werden gepoppt würden gepoppt