Konjugation vom Verb "krasiti"
Präsenz “krasiti”
Maskulin Feminin Neutrum
ja krasim krasim krasim
ti krasiš krasiš krasiš
on/ona/ono krasi krasi krasi
mi krasimo krasimo krasimo
vi krasite krasite krasite
oni/ona/ono krase krase krase
Perfekt “krasiti”
Maskulin Feminin Neutrum
ja krasio krasila krasilo
ti krasio krasila krasilo
on/ona/ono krasio krasila krasilo
mi krasili krasile krasila
vi krasili krasile krasila
oni/ona/ono krasili krasile krasila