Conjugation of verb "kisnuti"
Präsenz “kisnuti”
Maskulin Feminin Neutrum
ja kisnem kisnem kisnem
ti kisneš kisneš kisneš
on/ona/ono kisne kisne kisne
mi kisnemo kisnemo kisnemo
vi kisnete kisnete kisnete
oni/ona/ono kisnu kisnu kisnu
Perfekt “kisnuti”
Maskulin Feminin Neutrum
ja kisnuo kisnula kisnulo
ti kisnuo kisnula kisnulo
on/ona/ono kisnuo kisnula kisnulo
mi kisnuli kisnule kisnula
vi kisnuli kisnule kisnula
oni/ona/ono kisnuli kisnule kisnula