Konjugacija od glagola "absahnen"
Präsens von “absahnen”
Indikativ Präsens Konjunktiv Präsens
ich sahne ab sahne ab
du sahnst ab sahnest ab
er/sie/es sahnt ab sahne ab
wir absahnen sahnen ab
ihr sahnt ab sahnet ab
sie sahnen ab sahnen ab
Präteritum von “absahnen”
Indikativ Präteritum Konjunktiv Präteritum
ich sahnte ab sahnte ab
du sahntest ab sahntest ab
er/sie/es sahnte ab sahnte ab
wir sahnten ab sahnten ab
ihr sahntet ab sahntet ab
sie sahnten ab sahnten ab
Perfekt von “absahnen”
Perfekt Indikativ Perfekt Konjunktiv I
ich habe abgesahnt habe abgesahnt
du hast abgesahnt habest abgesahnt
er/sie/es hat abgesahnt habe abgesahnt
wir haben abgesahnt haben abgesahnt
ihr habt abgesahnt habet abgesahnt
sie haben abgesahnt haben abgesahnt
Plusquamperfekt von “absahnen”
Plusquamperfekt Indikativ Plusquamperfekt Konjunktiv II
ich hatte abgesahnt hätte abgesahnt
du hattest abgesahnt hättest abgesahnt
er/sie/es hatte abgesahnt hätte abgesahnt
wir hatten abgesahnt hätten abgesahnt
ihr hattet abgesahnt hättet abgesahnt
sie hatten abgesahnt hätten abgesahnt
Futur I von “absahnen”
Indikativ Konjunktiv I Konjunktiv II
ich werde absahnen werde absahnen würde absahnen
du wirst absahnen werdest absahnen würdest absahnen
er/sie/es wird absahnen werde absahnen würde absahnen
wir werden absahnen werden absahnen würden absahnen
ihr werdet absahnen werdet absahnen würdet absahnen
sie werden absahnen werden absahnen würden absahnen
Futur II von “absahnen”
Indikativ Konjunktiv I Konjunktiv II
ich werde abgesahnt werde abgesahnt würde abgesahnt
du wirst abgesahnt werdest abgesahnt würdest abgesahnt
er/sie/es wird abgesahnt werde abgesahnt würde abgesahnt
wir werden abgesahnt werden abgesahnt würden abgesahnt
ihr werdet abgesahnt werdet abgesahnt würdet abgesahnt
sie werden abgesahnt werden abgesahnt würden abgesahnt