Deklination vom Nomen "amazonka"
Einzahl/Mehrzahl “amazonka”
Einzahl Mehrzahl
Nominativ Amazonka Amazonke
Genitiv Amazonke Amazonki
Dativ Amazonki Amazonkama
Akkusativ Amazonku Amanzonke
Lokativ Amazonki Amazonkama
Vokativ Amazonko Amazonke
Instrumental Amazonkom Amazonkama