Deklination vom Nomen "amerikanizam"
Einzahl/Mehrzahl “amerikanizam”
Einzahl Mehrzahl
Nominativ amerikanizam amerikanizmi
Genitiv amerikanizma amerikanizma
Dativ amerikanizmu amerikanizmima
Akkusativ amerikanizam amerikanizme
Lokativ amerikanizmu amerikanizmima
Vokativ amerikanizme amerikanizmi
Instrumental amerikanizmom amerikanizmima