Deklination vom Nomen "obustava"
Einzahl/Mehrzahl “obustava”
Einzahl Mehrzahl
Nominativ obustava obustave
Genitiv obustave obustava
Dativ obustavi obustavama
Akkusativ obustavu obustave
Lokativ obustavi obustavama
Vokativ obustavo obustave
Instrumental obustavom obustavama